Svenska Wagner-Sällskapet
Svenska Wagner-Sällskapet
Till startsidan Medlem Bayreuth-Stipendiet Skivtips Länkar Kontakt In English Auf deutsch Sajtkarta
Om Svenska Wagner-Sällskapet Aktuellt Arkiv

Sällskapets stadgar

§ 1. Ändamål
Svenska Wagner-Sällskapet (SWS), stiftat den 27 september 1970, har till ändamål att sprida kännedom om Richard Wagners liv och verk och att arbeta för fördjupade studier av denna tonsättare samt att organisera sällskapligt umgänge i denna anda.

§ 2. Dotterföreningar
Dotterföreningar kan bildas. De ska i så fall använda beteckningen SWS med tillägg av regionangivelse. Dotterföreningar är självständiga på det administrativa planet och har egna styrelser. Ömsesidig löpande kontakt ska upprätthållas mellan dessa föreningar och Sällskapets styrelse.

§ 3. Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av var och en som stöder Sällskapets målsättningar och accepterar dess stadgar. Till hedersledamot kan Sällskapet utnämna person, som gjort stora insatser för främjandet av Sällskapets syften. Ständigt medlemskap kan vinnas genom inbetalning av ett engångsbelopp.

§ 4. Uteslutning
Medlem kan uteslutas om denne motarbetar Sällskapets verksamhet eller agerar i strid mot Sällskapets syften. Uteslutning kan ske endast genom beslut av föreningsmöte med minst två tredjedelars majoritet.

§ 5. Avgifter
Sällskapets årsavgift samt avgift för ständigt medlemskap fastställes av årsmötet för påföljande verksamhetsår. Medlem erlägger halv årsavgift till och med det verksamhetsår vederbörande fyller 20 år. Hedersledamöter är befriade från alla avgifter till Sällskapet. Avgift som ny medlem inbetalar efter 1 oktober gäller jämväl för påföljande verksamhetsår.

§ 6. Utträde
Utträde ur Sällskapet sker genom till styrelsen riktad skriftlig anmälan, vilken träder i kraft i och med avlämnandet. Den medlem som under ett verksamhetsår ej inbetalat stadgad medlemsavgift anses ej längre vara medlem av Sällskapet.

§ 7. Styrelse
Styrelsen består av /sex ledamöter med två suppleanter och är beslutsmässig då fyra ledamöter eller för ledamöter tjänstgörande suppleanter är närvarande. Styrelsen skall för att sköta Sällskapets löpande angelägenheter sammanträda minst fem gånger årligen.

§ 8. Årsmöten m.m.
Sällskapets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår och dess räkenskaper avslutas per den 31 december.

Sällskapets årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall, för att anses vara gjord i behörig tid, tillställas medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:

1. Mötets öppnande
2. Fråga om kallelse till mötet behörigen skett
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Fastställande av dagordningen
6. Styrelsens årsberättelse
7. Revisorns berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av ordförande
10. Val av kassör
11. Val av ytterligare /fyra styrelseledamöter
12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av en revisor och en revisorssuppleant
14. Fastställande av Sällskapets avgifter
15. Val av stipendiekommitté
16. Val av valberedning
17. Ev. övriga frågor
18. Mötets avslutande

§ 9. Valberedning
Årsmötet tillsätter valberedning – med uppgift att förbereda Sällskapets valfrågor – bestående av ordförande och två ledamöter jämte en suppleant.

§ 10. Styrelsens uppgifter m.m.
Den styrelse som valts vid årsmötet konstituerar sig själv. Förutom ordförande och kassör skall styrelsen bestå av vice ordförande, sekreterare, klubbmästare samt ytterligare en medlem. Ordförande leder Sällskapets och styrelsens förhandlingar. Sekreteraren skall föra och förvara Sällskapets protokoll samt tillsammans med ordföranden svara för Sällskapets korrespondens. Kassören skall föra kassabok över Sällskapets ekonomi, svara för uppbörd av medlemsavgifter samt föra Sällskapets medlemsregister. Kassören och ordföranden har teckningsrätt för Sällskapet. Revisorn skall granska styrelsens arbete under det gångna året och ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för styrelsen kan beviljas. Klubbmästaren svarar för Sällskapets arrangemang, servering, lokalanskaffning etc.

§ 11. Stadgeändring
Sällskapets stadgar kan ändras endast genom likalydande beslut med minst två tredjedelars majoritet vid två på varandra följande möten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Kallelse till sammanträde skall ange att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 12. Beslut
Alla beslut vid Sällskapets möten fattas med enkel majoritet, om inte annat föreskrives i dessa stadgar. Vid lika röstetal gäller den mening sittande ordförande biträder. Vid val skiljer lotten.

§ 13. Sällskapets Bayreuth-Stipendium
Sällskapet utdelar Svenska Wagner-Sällskapets Bayreuth-stipendium.

a. Stipendiet utdelas till sångartist eller annan person med konstnärlig anknytning till Richard Wagners verk. Stipendiet skall alltid omfatta resa tur och retur, logi och teaterbiljetter.

b. Av varje medlemsavgift avsättes 25 % till ett särskilt konto för finansiering av stipendiet. Avsättning sker löpande.

c. Styrelsen beslutar varje år före mars månads utgång dels om stipendiet skall utdelas påföljande år, dels huruvida ytterligare medel skall anslås för täckande av kostnaderna. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

d. Styrelsen ombesörjer anskaffande av färd- och teaterbiljetter samt logi.

e. Stipendiaten utses av en kommitté som självständigt utarbetar sin arbetsordning. Stipendiaten skall vara utsedd och underrättelse om beslutet skall ha tillställts stipendiaten senast den 31 december.

f. Kommittén skall bestå av Sällskapets ordförande jämte ytterligare fem personer, vilka väljes av årsmötet för ett år i sänder. Stipendiekommitténs verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Beslut inom kommittén fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden.

§ 14. Upplösning
Sällskapet kan upplösas endast genom likalydande beslut av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte, dock endast om tre fjärdedelars majoritet stöder förslaget. Hur Sällskapets tillgångar skall disponeras efter en eventuell upplösning bestämmas av årsmötet.
Tillbaka till Om Sällskapet

Bli medlem i Svenska Wagner-Sällskapet

Bayreuth-stipendiet

Skivtips